top of page

Όροι Χρήσης

 

1.  
H παρούσα κάρτα χορηγείται προς όλους τους πελάτες της εταιρίας MIΡAN που κάνουν χρήση των προϊόντων της εταιρείας.

2.  
Ο Πελάτης δηλώνει ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί ανωτέρω είναι πλήρη και ακριβή και ότι σε περίπτωση τροποποίησής τους αναλαμβάνει την ευθύνη και ενημερώνει την Εταιρεία.

3.  
Ο  κάτοχος της κάρτας απολαμβάνει τα εκάστοτε προνόμια που ορίζονται βάσει της εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας σαν ανταμοιβή για την τακτική χρήση  της   κάρτας κατά τις αγορές σε καταστήματα της Εταιρείας (πρόγραμμα πιστότητας).

4.  
Ο  πελάτης είναι  αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της κάρτας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής αυτής ή σε κακή χρήση αυτής.

5.  
Στο πλαίσιο του προγράμματος πιστότητας και βάσει της εκάστοτε ισχύουσας εμπορικής πολιτικής, η εταιρεία δύναται να ανταμείβει τον πελάτη παρέχοντάς του πόντους. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς  το σύστημα ανταμοιβής και να αλλοιώνει ή αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών.

6.  
Οι πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν σε επόμενες αγορές σε κατάστημα της Εταιρείας και σε καμιά περίπτωση δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Μετά τον οποιοδήποτε τρόπο εξαργύρωσης των πόντων, ο πελάτης δε διατηρεί καμία αξίωση υφιστάμενη ή και μελλοντική, κατά της Εταιρείας.

7.  
Η Εταιρεία κατά την παραλαβή και εξαργύρωση των πόντων δε φέρει καμία υποχρέωση να προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο ταυτοπροσωπίας και εξουσιοδότησης.

8.  
Η Εταιρεία δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί  την κάρτα, καθώς και να προβαίνει σε διακοπή του προγράμματος πιστότητας, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των πελατών, καθώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή της Εταιρείας προς τους πελάτες της.

9.  
Η εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δηλωθεί στην αίτηση και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»).

10.
Η Επεξεργασία θα διεξάγεται ανά πάσα στιγμή με επαγγελματικό τρόπο και σύμφωνα με τις αρχές της ορθής επεξεργασίας δεδομένων, των διατάξεων και του εφαρμοστέου δικαίου. Η Εταιρεία έχει πλήρη επίγνωση και συμμόρφωση προς τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ και γενικότερα το Εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και κάθε πράξη (κατευθυντήρια γραμμή, απόφαση, οδηγία, γνωμοδότησηκλπ.) που εκδίδεται από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

11.
Η Εταιρεία υλοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας και ασφάλειας της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει την συνεχή εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και ανθεκτικότητα των συστημάτων και υπηρεσιών επεξεργασίας, καθώς και τη δυνατότητα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα Πελάτη με άμεσο τρόπο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού περιστατικού, όπως αρμόζει για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων Πελάτη βάσει του παρόντος και όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της τεχνολογικής ανάπτυξης, το κόστος υλοποίησης των μέτρων αυτών και τη φύση, το σκοπό και τους στόχους της Επεξεργασίας, καθώς και τον κίνδυνο μεταβλητής πιθανότητας και σοβαρότητας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων, η Εταιρεία θα υλοποιήσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για: α) την αποτροπή (i) της μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων Πελάτη, και (ii) την τυχαία απώλεια ή καταστροφή ή ζημία στα Προσωπικά Δεδομένα Πελάτη, και (β) την εξασφάλιση ενός επιπέδου ασφάλειας ανάλογου με (i) τη ζημία που θα μπορούσε να προκύψει από τέτοια μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία ή τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, και ii) τη φύση των Προσωπικών Δεδομένων Πελάτη που θα προστατεύονται, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των μέτρων που αναφέρονται στο Άρθρο 32 ΓΚΠΔ («Πρότυπα Ασφάλειας Δεδομένων»).

12.
Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για τα Προσωπικά Δεδομένα του Πελάτη. Αυτά τα μέτρα ασφάλειας θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα (υπάλληλοι ή εκπρόσωποι) που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα:

• Παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά τις τεχνικές γνώσεις και την προσωπική ακεραιότητα για εχεμύθεια.

• Βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία της Εταιρείας.

• Έχουν ενημερωθεί και δεσμευτεί εκ των προτέρων όσον αφορά τηνεμπιστευτικότητα των δεδομένων αυτών.

• Γνωρίζουν και ακολουθούν τις οδηγίες του Πελάτη σχετικά με την επεξεργασίατων Προσωπικών Δεδομένων.

• Λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικώνδεδομένων.

• Γνωρίζουν και εφαρμόζουν το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο γιατην προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.


Αναγνωρίζουν ότι ενδέχεται να υπόκεινται σε αστική και ποινική ευθύνη σεπερίπτωση Παραβίασης των Δεδομένων από υπαιτιότητα τους.

Διευκρινίζεται ότι η περαιτέρω επεξεργασία για επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστη.

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα η Κάρτα είναι ενεργή και δεν έχει ακυρωθεί. Σε περίπτωση ακύρωσης της Κάρτας τα δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν αν υπάρχει έννομο συμφέρον της εταιρείας ή νομική της υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή το χρονικό διάστημα διατήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την εταιρεία για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του υποκειμένου για αντίταξη, ή φορητότητα.

Η εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα του πελάτη προκειμένου το υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει ενημερώσεις, ειδικό περιεχόμενο,  προσφορές και πρόσκληση σε συμμετοχή σε έρευνες, διαγωνισμούς κλπ στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει (διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό κλπ).  Ο πελάτης έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης πρόσβασης και αντίρρησης των άρθρων 11,12 και 13 του προαναφερόμενου νόμου, απευθυνόμενος με αίτημα του στην Εταιρεία με διεύθυνση: Ευριπίδου 45, 105 54 Αθήνα.

bottom of page